Gora | Health Encyclopedia

The keywords of this medical terms: Gora

2 dream symbols found for this dream.

Gorane

(Slavic) Feminine form of Goran; woman from the mountain Gorayne, Goraine, Gorain, Gorayn, Gorana, Goranna, Gorania, Goranea, Goraen, Goraene, Goraena... Medical Dictionary

Read More...

Medical Dictionary

Gorawen

(Welsh) One who brings joy to others

Gorawenne, Gorawin, Gorawyn, Gorawinne, Gorawynne, Gorawenn, Gorawinn, Gorawynn... Medical Dictionary

Read More...

Medical Dictionary